Jezik

AG 125-A22

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Nazivno število vrtljajev
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Vrtljaji na minuto
Image alternative Premer
Image alternative Enosmerni tok
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Uporabljena vrsta modelov litij-ionskih akumulatorskih baterij Hilti . Upoštevajte navodila v poglavju Namenska uporaba .
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne uporabljajte kot orodje za udarjanje.
Image alternative Akumulatorske baterije nikoli ne izpustite. Ne uporabljajte akumulatorske baterije, ki je bila podvržena udarcem ali je kako drugače poškodovana.
Image alternative Naprava podpira tehnologijo NFC, združljivo s platformama iOS in Android.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Kotni brusilnik
  AG 125-A22
  Generacija
  02
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Varnost na delovnem mestu
 • Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
 • Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
 • Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
Električna varnost
 • Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
 • Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
Varnost oseb
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 • Preprečite nenameren zagon orodja. Preden električno orodje priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je izključeno. Če med nošenjem električnega orodja prst držite na stikalu oziroma če na električno omrežje priključite vklopljeno orodje, lahko pride do nezgode.
 • Preden vklopite električno orodje, z njega odstranite nastavitvena orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ na vrtečem se delu orodja lahko privedeta do poškodb.
 • Izogibajte se neobičajni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali električno orodje.
 • Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice ne smejo priti v stik s premikajočimi se deli orodja. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita, ker ju lahko zagrabijo premikajoči se deli orodja.
 • Če je na orodje možno namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepričajte, da so le-te priključene in jih uporabljate na pravilen način. Uporaba priprav za odsesavanje prahu zmanjšuje ogroženost zaradi prahu.
Uporaba električnega orodja in ravnanje z njim
 • Ne preobremenjujte orodja. Uporabljajte samo električno orodje, ki je predvideno za opravljanje vašega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v predvidenem območju zmogljivosti.
 • Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo delov ali preden orodje odložite, odstranite akumulatorsko baterijo. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenameren zagon električnega orodja.
 • Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem naprave oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo . Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 • Skrbno vzdržujte električna orodja. Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovani del orodja popraviti. Vzrok za številne nezgode so prav slabo vzdrževana električna orodja.
 • Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
Uporaba akumulatorskega orodja in ravnanje z njim
 • Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
 • Za pogon električnih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe in požar.
 • Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
 • Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline. Če vseeno pride do stika, prizadeto mesto spirajte z vodo. Če pride tekočina v oči, po spiranju poiščite zdravniško pomoč.
Servis
 • Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja.

Splošni varnostni predpisi za brušenje, brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami, poliranje in rezanje:

 • To električno orodje je namenjeno uporabi v funkciji brusilnika in rezalnika. Upoštevajte vse varnostne predpise, navodila, slike in podatke, ki ste jih dobili skupaj z orodjem. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko privede do električnega udara, požara oziroma težkih poškodb.
 • Električno orodje ni primerno za brušenje z brusilnim papirjem, delo z žičnimi krtačami in za poliranje. Nenamenska uporaba električnega orodja je lahko nevarna in lahko povzroči poškodbe.
 • Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec ni posebej predvidel in priporočil za to električno orodje. Če lahko pribor pritrdite na vaše električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
 • Dovoljeno število vrtljajev nastavka mora biti najmanj tolikšno, kot je najvišje število vrtljajev električnega orodja. Pribor, ki se vrti hitreje od dovoljenega, se lahko zlomi in koščki lahko odletijo.
 • Zunanji premer in debelina nastavkov morata ustrezati dimenzijam vašega električnega orodja. Napačno dimenzioniranih nastavkov ni možno dovolj zavarovati in nadzorovati.
 • Nastavek z navojnim nastavkom se mora natančno prilegati navoju brusilnega vretena. Pri nastavkih, ki jih namestite s pomočjo prirobnice, se mora premer luknje nastavka prilegati premeru vpenjala prirobnice. Nastavki, ki na električno orodje niso trdno pritrjeni, se vrtijo neenakomerno, močno vibrirajo in lahko povzročijo izgubo nadzora.
 • Ne uporabljajte poškodovanih nastavkov. Pred vsako uporabo preverite nastavke, kot so brusilne plošče, glede odlomljenih delov in razpok; brusilne krožnike glede razpok in močne obrabe; žične krtače pa glede nepritrjenih in poškodovanih žic. Če vam električno orodje ali nastavek padeta na tla, preverite, ali je prišlo do poškodb ter po potrebi uporabite nepoškodovan nastavek. Če ste nastavek pregledali in se odločili za njegovo uporabo, pustite orodje delovati eno minuto pri najvišjem številu vrtljajev, pri tem pa se skupaj z drugimi osebami umaknite iz ravnine vrtečega se nastavka. Poškodovani nastavki se v tem času običajno razletijo.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto dela uporabljajte ščitnik za obraz, zaščito za oči ali zaščitna očala. Po potrebi uporabite protiprašno masko, zaščito za sluh, zaščitne rokavice ali poseben predpasnik, ki vas obvaruje pred delci materiala. Zaščitite svoje oči pred delci, ki odletavajo pri različnih delih. Protiprašna maska ali maska za zaščito dihal mora biti sposobna filtrirati prah, ki nastaja pri delu. Daljša izpostavljenost glasnemu hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
 • Poskrbite, da bodo druge osebe na varni razdalji od vašega območja dela. Vsak, ki vstopi v območje dela, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni deli obdelovanca ali nastavka lahko odletijo ter poškodujejo ljudi tudi izven neposrednega delovnega območja.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika električnega orodja s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
 • Priključni kabel zavarujte pred vrtečim se nastavkom. Če izgubite nadzor nad orodjem, lahko le-to prereže priključni kabel ali ga zagrabi ter povleče vašo dlan ali roko v stik z vrtečim se nastavkom.
 • Nikoli ne odlagajte električnega orodja, še preden se nastavek popolnoma ustavi. Vrteči se nastavki lahko pridejo v stik z odlagalno površino, pri čemer izgubite nadzor nad električnim orodjem.
 • Ne prenašajte delujočega električnega orodja. Vrteči se nastavki lahko po nesreči zagrabijo vašo obleko in s tem povzročijo, da pride nastavek v stik z vašim telesom.
 • Redno čistite prezračevalne odprtine svojega električnega orodja. Ventilator motorja vleče prah v ohišje, velika količina zbranega kovinskega prahu pa lahko povzroči nevarnosti električnega izvora.
 • Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih snovi. Gorljiva snov se lahko zaradi isker vname.
 • Ne uporabljajte nastavkov, ki zahtevajo uporabo tekočih hladilnih sredstev. Uporaba vode in drugih tekočih hladilnih sredstev lahko privede do električnega udara.
Povratni udarec in pripadajoča varnostna navodilaPovratni udarec je trenutna reakcija na zatikanje ali blokado vrtečega se nastavka, kot so brusilne plošče, brusilni krožniki, žične krtače itd. Zatikanje oz. blokiranje povzroči nenadno zaustavitev vrtečega se nastavka. Pri tem pride do nenadzorovanega sunka električnega orodja nasproti smeri vrtenja nastavka na mestu blokade.
Če se npr. brusilna plošča zatakne ali blokira v obdelovancu, se lahko ujame rob brusilne plošče, ki je v obdelovancu, ter povzroči sunek brusilne plošče iz obdelovanca ali povratni udarec. Brusilna plošča se pri tem premakne proti uporabniku ali pa stran od njega, odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu blokade. Brusilna plošča lahko tudi poči.
Povratni udarec je posledica napačne oziroma neustrezne uporabe električnega orodja. Izogniti se mu je mogoče s primernimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju.
 • Trdno držite električno orodje in postavite svoje telo in roke v položaj, v katerem boste lahko prestrezali povratne udarce. Če imate na voljo dodatni ročaj, ga vedno uporabljajte za kar najboljši nadzor nad povratnimi silami in reakcijskimi momenti pri zagonu orodja. Uporabnik lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi obvladuje sile povratnih udarcev in reakcijske sile.
 • Z rokami nikoli ne segajte v bližino vrtečih se nastavkov. Nastavek lahko pri povratnem udarcu zadane ob vašo roko.
 • Izogibajte se območja, kamor se premika električno orodje pri povratnem udarcu. Povratni udarec požene električno orodje v smeri nasproti gibanju brusilne plošče na mestu blokade.
 • Še posebej previdni bodite pri delu v vogalih, na ostrih robovih itd. Pazite, da nastavek ne odskakuje od obdelovanca in da se ne zaskoči. V vogalih, na ostrih robovih ali pri odskakovanju obstaja večja verjetnost, da se vrteče se električno orodje zaskoči. Pri tem pride do izgube nadzora in do povratnega udarca.
 • Ne uporabljajte žaginih listov in verižnih koles. Takšni nastavki pogosto povzročajo povratne udarce in izgubo nadzora nad električnim orodjem.
Posebna varnostna opozorila za brušenje in rezanje:
 • Uporabljajte samo brusilna telesa, ki so predvidena za vaše električno orodje, ter pripadajoče zaščitne pokrove. Brusilnih teles, ki niso predvidena za uporabo z vašim električnim orodjem, ni možno dovolj zaščititi in so zato nevarna.
 • Brusilne plošče z vdolbino je treba namestiti tako, da njihova brusilna površina ne sega čez raven roba zaščitnega pokrova. Nepravilno nameščene brusilne plošče, ki štrli čez raven roba zaščitnega pokrova, ni možno dovolj zaščititi.
 • Zaščitni pokrov mora biti nameščen na električnem orodju in nastavljen tako, da je zagotovljena kar najvišja stopnja varnosti, tj. da je proti uporabniku odprt kar najmanjši del brusilnega telesa. Zaščitni pokrov varuje uporabnika pred odlomljenimi delci, pred nenamernim stikom z brusilnim telesom in iskrami, zaradi katerih se oblačila lahko vnamejo.
 • Brusilna telesa uporabljajte samo za predvidene namene. Na primer: Nikoli ne brusite s stransko površino rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odvzemanju materiala z robom plošče. Bočne sile lahko uničijo takšna telesa.
 • Uporabljajte samo nepoškodovane vpenjalne prirobnice ustrezne velikosti in oblike za izbrano brusilno ploščo. Ustrezne prirobnice podpirajo brusilno ploščo in s tem zmanjšujejo nevarnost loma brusilne plošče. Prirobnice za rezalne plošče se lahko razlikujejo od tistih za brusilne plošče.
 • Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih plošč, ki pripadajo večjim električnim orodjem. Brusilne plošče večjih električnih orodij niso konstruirane za višje število vrtljajev manjših električnih orodij in lahko počijo.
Dodatna varnostna opozorila za rezanje:
 • Izogibajte se blokadi rezalne plošče ali preveliki sili pritiska. Ne izvajajte preglobokih rezov. Preobremenjevanje rezalne plošče poveča napetosti in s tem verjetnost zatikanja in blokiranja, s tem pa možnost povratnega udarca in loma telesa rezalnega orodja.
 • Izogibajte se območju pred in za vrtečo se rezalno ploščo. Kadar potiskate rezalno ploščo v obdelovancu stran od sebe, lahko ob povratnem udarcu električno orodje z vrtečim se orodjem sune neposredno v vas.
 • Če se rezalna plošča zatakne ali ko prekinete delo, izklopite orodje in ga držite pri miru toliko časa, da se plošča ustavi. Dokler se rezalna plošča vrti, je ne poskušajte povleči iz reza, sicer lahko pride do povratnega udarca. Ugotovite in odpravite vzroke zatikanja.
 • Dokler je delovno orodje v obdelovancu, električnega orodja ne vklapljajte znova. Preden previdno nadaljujete z rezanjem, počakajte, da rezalna plošča doseže polno število vrtljajev. Sicer se lahko plošča zatakne, skoči iz obdelovanca ali povzroči povratni udarec.
 • Plošče in večje obdelovance podprite, da zmanjšate tveganje povratnega udarca zaradi blokade rezalne plošče. Večji obdelovanci se lahko upognejo pod lastno težo. Obdelovanec je treba podpreti na obeh straneh plošče, in sicer tako v bližini reza kot tudi pod robom.
 • Še posebej previdni bodite pri „potopnih rezih“ v obstoječe stene ali v območja s skritimi napeljavami. Rezalna plošča lahko pri potopnem rezu zareže v plinske in vodovodne cevi, električne kable in druge predmete, kar privede do povratnega udarca.

Dodatna varnostna opozorila

Varnost oseb
 • Izdelek uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Orodja nikoli na noben način ne spreminjajte.
 • Ne dotikajte se vrtečih se delov - nevarnost poškodb!
 • Tudi pri menjavanju nastavkov nosite zaščitne rokavice. Če se dotaknete nastavkov, se lahko urežete in opečete.
 • Pred pričetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Pri delu z orodjem uporabljajte le industrijske sesalnike z uradno potrjenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom. Prah nekaterih materialov, kot so npr. premazi, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, beton/zid/kamnine, ki vsebujejo kremen, minerali in kovine, je lahko zdravju škodljiv.
 • Poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta in po potrebi nosite masko za zaščito dihal, ki je namenjena za zaščito pred določenim prahom. Stik s prahom ali vdihavanje prahu lahko pri uporabniku ali osebah, ki so v bližini, povzročita alergične reakcije ali bolezni dihal. Prah določenih materialov, kot npr. hrast ali bukev, velja za kancerogen, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromati, sredstvo za zaščito lesa). Z materialom, ki vsebuje azbest, smejo delajo le strokovnjaki.
 • Med delom si privoščite odmor in razgibalne vaje za boljšo prekrvavitev prstov. Pri daljšem delu lahko tresljaji povzročijo motnje prekrvavitve in živčnega sistema na prstih, rokah in zapestjih.
Električna varnost
 • Preden začnete z delom, preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi, plinske in vodovodne cevi. Zunanji kovinski deli na orodju lahko povzročijo električni udar, če nehote poškodujete električni vod pod napetostjo.
Skrbno ravnanje z električnimi orodji in njihova uporaba
 • Rezalnih plošč ne uporabljajte za grobo brušenje.
 • Zategnite nastavek in prirobnico. Če nastavka in prirobnice ne zategnete, se lahko po izklopu nastavek pri zaviranju z motorjem orodja sname z vretena.
 • Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo in shranjevanje brusilnih plošč.

Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba

 • Upoštevajte posebne smernice za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
 • Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
 • Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
 • Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
 • Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite izdelek na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer ga lahko opazujete, in počakajte, da se ohladi. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Gumb za sprostitev zaščitnega pokrova
 2. Gumb za blokado vretena
 3. Prezračevalne reže
 4. Tipka za sprostitev z dodatno funkcijo aktiviranja prikaza stanja napolnjenosti
 5. Akumulatorska baterija
 6. Zapora vklopa
 7. Stikalo za vklop in izklop
 8. Stranski ročaj, ki blaži udarce
 9. Vreteno
 10. Standardni zaščitni pokrov
 11. Vpenjalna prirobnica z O-obročkom
 12. Rezalno-brusna plošča/plošča za grobo brušenje
 13. Pritezna matica
 14. Hitrovpenjalna matica Kwik lock (dodatna oprema)
 15. Zatezni ključ

Namenska uporaba

Opisan izdelek je ročni akumulatorski kotni brusilnik. Namenjen je tako rezanju in grobemu brušenju kovinskih ter mineralnih materialov kot vrtanju ploščic brez uporabe vode. Uporablja se lahko samo za suho brušenje in rezanje.

 • Rezanje, zarezovanje in grobo brušenje mineralnih snovi je dovoljeno samo, če uporabljate ustrezen zaščitni pokrov (na voljo kot dodatna oprema).

 • Pri obdelavi mineralnih podlag, kot sta na primer beton in kamen, uporabljajte pokrov za odsesavanje prahu, ki je prilagojen za ustrezen sesalnik za prah Hilti .

 • Za ta izdelek uporabljajte zgolj litij-ionske akumulatorske baterije Hilti iz vrste modelov B 22.
 • Za te akumulatorske baterije uporabljajte le polnilnike serije C4/36 podjetja Hilti .

Obseg dobave

Kotni brusilnik, stranski ročaj, standarden zaščitni pokrov, sprednji pokrov, vpenjalna prirobnica, vpenjalna matica, zatezni ključ, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Temperaturna zaščita orodja

Temperaturna zaščita motorja nadzoruje porabo toka in segrevanje motorja ter na ta način ščiti orodje pred pregrevanjem.
Pri preobremenitvi motorja zaradi prevelike pritisne sile se moč orodja občutno zmanjša ali pa se orodje ustavi.
Če zaradi preobremenitve pride do zaustavitve orodja ali znižanja števila vrtljajev, je treba orodje razbremeniti in pustiti, da deluje v prostem teku pribl. 30 sekund.

Zaščitni pokrov s sprednjim pokrovom

Image alternative
Za grobo brušenje z ravnimi ploščami za grobo brušenje in za rezanje z rezalno-brusnimi ploščami pri obdelavi kovinskih materialov uporabljajte samo standardni zaščitni pokrov s sprednjim pokrovom.

Protiprašni pokrov (rezanje) DC-EX 125/5"C kompaktni pokrov (pribor)

Image alternative
Za rezanje mineralnih površin z diamantnimi brusno-rezalnimi ploščami uporabite kompaktni pokrov DC-EX 125/5" C.
PREVIDNO Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.

Protiprašni pokrov (brušenje) DG-EX 125/5" (pribor)

Image alternative
Brusilni sistem je namenjen priložnostnemu brušenju mineralnih površin z diamantnimi lončastimi brusi.
PREVIDNO Obdelovanje kovin s tem pokrovom je prepovedano.

Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Prikaz stanja napolnjenosti litij-ionske akumulatorske baterije se prikaže po pritisku ene od obeh tipk za sprostitev akumualtorske baterije.
Stanje
Pomen
Svetijo 4 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 %
Svetijo 3 LED-diode.
Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 %
Svetita 2 LED-diodi.
Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 %
Sveti 1 LED-dioda.
Stanje napolnjenosti: 10 % do 25 %
1 LED-dioda utripa.
Stanje napolnjenosti: < 10 %
Med delom in takoj po koncu dela ni mogoče odčitavati stanja napolnjenosti. Pri utripajočih LED-diodah indikatorja napolnjenosti akumulatorskih baterij, prosimo, upoštevajte navodila v poglavju Iskanje napak.

Potrošni material

Uporabite lahko samo plošče, vezane z umetno smolo in armirane z vlakni, za najv. Ø 125 mm, za katere sta dovoljena število vrtljajev najmanj 11.000/min in obodna hitrost 80 m/s.
Debelina plošč za grobo brušenje sme biti največ 6,4 mm, debelina rezalno-brusilnih plošč pa največ 3 mm.
POZOR! Za rezanje ali zarezovanje z rezalno-brusnimi ploščami vedno uporabljajte standardni zaščitni pokrov z dodatnim sprednjim pokrovom ali popolnoma zaprt protiprašni pokrov.
Plošče

Uporaba
Kratka oznaka
Podlaga
Abrazivna rezalno-brusilna plošča
Rezanje, zarezovanje
AC‑D
kovine
Diamantna rezalno-brusilna plošča
Rezanje, zarezovanje
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
mineralni materiali
Abrazivna plošča za grobo brušenje
Grobo brušenje
AG‑D, AF‑D, AN‑D
kovine
Diamantna plošča za grobo brušenje
Grobo brušenje
DG-CW (SPX, SP, P)
mineralni materiali
Diamantna vrtalna krona
Vrtanje ploščic
DD-M14
mineralni materiali
Dodelitev plošč k ustrezni opremi
Pol.
Pribor
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
DD-M14
A
Zaščitni pokrov
X
X
X
X
X
X
X
B
Sprednji pokrov (v povezavi z A)
X
X

C
Protiprašni pokrov (brušenje) DG-EX 125/5"
X


D
Protiprašni pokrov (rezanje) DC-EX 125/5"C (v povezavi z A)

X

E
Stranski ročaj
X
X
X
X
X
X
X
F
Ločni ročaj DCBG 125 (dodatna oprema za E)
X
X
X
X
X
X
X
G
Zatezna matica
X
X
X
X
X
X

H
Vpenjalna prirobnica
X
X
X
X
X
X

I
Kwik lock (dodatna oprema za G)
X
X
X
X

X

Tehnični podatki


AG 125‑A22
Nazivna napetost
21,6 V
Nazivno število vrtljajev
9.500 vrt/min
Maksimalen premer plošče
125 mm
Teža v skladu z EPTA Procedure 01 vključno z akumulatorsko baterijo B22⁄8.0
3,3 kg
Navojno pogonsko vreteno
M14
Dolžina vretena
22 mm

Informacije o hrupu in vrednosti tresljajev so določene v skladu z EN 60745

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardnim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo električnih orodij. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo dejansko uporabo električnega orodja. Če električno orodje uporabljate za druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko vrednosti odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izključeno ali pa deluje, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinkom zvoka in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje električnega orodja in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Podatki o hrupu
Raven emisije zvočnega tlaka (LpA)
83 dB(A)
Negotovost ravni zvočnega tlaka (KpA)
3 dB(A)
Raven zvočne moči (LWA)
94 dB(A)
Negotovost ravni zvočne moči (KWA)
3 dB(A)
Podatki o tresljajihPri drugih vrstah uporabe, kot je rezanje, se lahko pojavijo drugačne vrednosti tresljajev.
Površinsko brušenje z ročajem za zmanjšanje tresljajev (ah,AG)
3,8 m/s²
Negotovost (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Delovna napetost akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Pred uporabo

Vstavljanje akumulatorske baterije

Image alternative
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Zaradi nenamernega vklopa kotnega brusilnika.
 • Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je kotni brusilnik izklopljen in da je aktivirana zapora vklopa.
PREVIDNO
Nevarnost električnega udara. Zaradi umazanih kontaktov lahko pride do kratkega stika.
 • Preden akumulatorsko baterijo vstavite v orodje preverite, da na kontaktih akumulatorske baterije in na kontaktih v kotnem brusilniku ni tujkov.
PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Če akumulatorska baterija ni vstavljena pravilno, lahko med delom izpade iz orodja.
 • Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno vstavljena v orodje, tako da ne bo izpadla in s tem ogrožala druge osebe v bližini.
 • Vstavite akumulatorsko baterijo in preverite, ali je ta pravilno in varno nameščena v orodju.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Odstranite akumulatorsko baterijo.

Montaža stranskega ročaja

 • Privijte stranski ročaj na eno od predvidenih navojnih puš.

Montaža ali demontaža zaščitnega pokrova

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Nastavek je lahko vroč ali ima ostre robove.
 • Zaščitne rokavice uporabite pri montaži, demontaži, nastavitvah na orodju in odpravljanju motenj.
 • Upoštevajte navodila za montažo ustreznega zaščitnega pokrova.

Montaža zaščitnega pokrova

Zaščitni pokrov ima kodirni mehanizem, ki zagotavlja, da se na orodje lahko namesti le ustrezni zaščitni pokrov. Zaščitni pokrov s kodirnim mehanizmom se usede v sprejemni del na orodju.
Image alternative
 1. Namestite zaščitni pokrov na vreteno tako, da sta obe trikotni oznaki na zaščitnem pokrovu in na orodju ena nasproti drugi.
 2. Potisnite zaščitni pokrov na grlo vretena.
 3. Pritisnite gumb za sprostitev pokrova.
 4. Zavrtite zaščitni pokrov, da se zaskoči in da gumb za sprostitev pokrova skoči nazaj.

Nastavitev zaščitnega pokrova

 • Pritisnite gumb za sprostitev pokrova in zavrtite zaščitni pokrov v želeni položaj, da se zaskoči.

Demontaža zaščitnega pokrova

 1. Pritisnite gumb za sprostitev pokrova ter zavrtite zaščitni pokrov tako, da si ležita trikotni oznaki na zaščitnem pokrovu in na orodju nasproti.
 2. Odstranite zaščitni pokrov.

Montaža ali demontaža sprednjega pokrova

Če boste izvajali delo s sprednjim pokrovom, potem ga je treba namestiti na zaščitni pokrov.
Image alternative
 1. Namestite sprednji pokrov z zaprto stranjo na standarden zaščitni pokrov tako, da se zaskoči.
 2. Za demontažo odprite zaporo sprednjega pokrova in jo odstranite s standardnega zaščitnega pokrova.

Namestitev protiprašnega pokrova (rezanje) DC-EX 125/5"C

Image alternative
 • Kompaktni pokrov namestite tako, da bo stikalo za vklop in izklop vedno prosto dostopno in bo z njim mogoče upravljati.

Montaža ali demontaža nastavkov

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Nastavek je lahko vroč.
 • Pri menjavi nastavka uporabite zaščitne rokavice.
Diamantne plošče je treba zamenjati, takoj ko se učinek rezanja in brušenja občutno poslabša. Na splošno se to zgodi, ko je višina diamantnih segmentov manjša od 2 mm.
Druge tipe plošč je treba zamenjati, takoj ko se zmogljivost rezanja občutno poslabša ali pa deli kotnega brusilnika (izven plošče) med delom pridejo v stik z obdelovancem.
Abrazivne plošče je treba zamenjati po preteku roka uporabnosti.

Namestitev nastavka

Image alternative
 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Preverite, ali je O-obroček nameščen v vpenjalni prirobnici in se prepričajte, da je nepoškodovan.
  Rezultat O-obroček je poškodovan.
  V vpenjalni prirobnici ni O-obročka.
  • Vstavite novo vpenjalno prirobnico z O-obročkom.
 3. Vpenjalno prirobnico na vreteno namestite tako, da se med delom ne bo obračala.
 1. Namestite nastavek.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb. Pri zaviranju motorja orodja se lahko nastavek sprosti.
 • Pred prijemanjem nastavka ali vpenjalne matice počakajte, da se nastavek popolnoma umiri.
 • Zategnite nastavek in vpenjalno prirobnico z vpenjalno matico tako, da pri zaviranju motorja orodja z vretena ne bo odpadel noben del orodja.
 1. Trdno privijte vpenjalno matico v skladu z uporabljenimi nastavki.
 2. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 3. S ključem za pritezanje dobro zategnite vpenjalno matico, izpustite gumb za blokado vretena in odstranite ključ za pritezanje.

Demontaža nastavka

 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
PREVIDNO
Nevarnost preloma ali uničenja. Če boste med vrtenjem vretena pritisnili gumb za blokado vretena, se lahko nastavek loči od orodja.
 • Gumb za blokado vretena pritisnite samo, kadar vreteno miruje.
 1. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 2. Sprostite vpenjalno matico, tako da namestite ključ za pritezanje in ga vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
 3. Izpustite gumb za blokado vretena in odstranite nastavek.

Montaža nastavka s hitrovpenjalno matico Kwik lock

PREVIDNO
Nevarnost preloma. Zaradi prekomerne obrabe se lahko hitrovpenjalna matica Kwik lock prelomi.
 • Pazite na to, da pri izvajanju del hitrovpenjalna matica Kwik lock ne bo v stiku s podlago.
 • Če je hitrovpenjalna matica Kwik lock poškodovana, je ne uporabljajte.
Namesto vpenjalne matice lahko po želji uporabite hitrovpenjalno matico Kwik lock . Tako lahko nastavke zamenjate brez dodatnega orodja.
Image alternative
 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Očistite vpenjalno prirobnico in hitrovpenjalno matico.
 3. Namestite vpenjalno prirobnico na vreteno.
 1. Namestite nastavek.
 2. Privijte hitrovpenjalno matico Kwik lock , dokler se ne naleže na nastavek.
  • Napis na hitrovpenjalni matici Kwik lock je viden, ko je matica privita.
 3. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 4. Nastavek z roko močno vrtite v smeri urnega kazalca, dokler ni hitrovpenjalna matica Kwik lock trdno privita, potem spustite gumb za blokado vretena.

Demontaža nastavka s hitrovpenjalno matico Kwik lock

 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
PREVIDNO
Nevarnost preloma ali uničenja. Če boste med vrtenjem vretena pritisnili gumb za blokado vretena, se lahko nastavek loči od orodja.
 • Gumb za blokado vretena pritisnite samo, kadar vreteno miruje.
 1. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 2. Odvijte hitrovpenjalno matico Kwik lock tako, da jo z roko vrtite v nasprotno smer urnega kazalca.
 3. Če hitrovpenjalne matice Kwik lock ni mogoče odviti z roko, nanjo namestite ključ za pritezanje in ga zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca.
  Nikoli ne uporabljajte cevnih klešč, saj lahko z njimi poškodujete hitrovpenjalno matico Kwik lock .
 4. Izpustite gumb za blokado vretena in odstranite nastavek.

Montaža vrtalne krone

Image alternative
 1. Odstranite akumulatorsko baterijo.
 2. Montirajte stranski ročaj.
 3. Namestite zaščitni pokrov.
 4. Namestite vrtalno krono in jo zategnite z roko.
 5. Pritisnite in držite gumb za blokado vretena.
 6. Z ustreznim viličastim ključem zategnite vrtalno krono.
 7. Izpustite gumb za blokado vretena in odstranite viličasti ključ.

Uporaba

Brušenje

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Nastavek se lahko nenadoma zablokira ali zatakne.
 • Orodje uporabljajte vedno z nameščenim stranskim ročajem (dodatna oprema z ločnim ročajem) in ga držite z obema rokama.

Rezanje

 • Pri rezanju srednje močno pritiskajte na orodje in pazite, da se orodje ali rezalno-brusilna plošča ne zatakneta (delovni položaj je pod kotom pribl. 90° na rezalno ravnino).
  Profile in majhne štirirobe cevi najlažje prerežete, če rezalno ploščo uporabljate na mestu z najmanjšim presekom.

Grobo brušenje

PREVIDNO
Nevarnost poškodb. Rezalno-brusna plošča lahko poči in odstopajoči deli lahko poškodujejo uporabnika.
 • Rezalno-brusnih plošč nikoli ne uporabljajte za grobo brušenje.
 • Premikajte orodje z nastavitvenim kotom od 5° do 30° in zmernim pritiskom sem ter tja.
  • Tako se obdelovanec ne segreje premočno, se ne obarva in ne nastajajo žlebički.

Vklop s stikalom za vklop in izklop z blokado vklopa

S stikalom za vklop in izklop z blokado vklopa lahko bolje kontrolirate preklop stikala in tako preprečite nenameren vklop orodja.
Image alternative
 1. Blokado vklopa pritisnite v smeri naprej.
  • Stikalo za vklop in izklop se sprosti.
 2. Stikalo za vklop/izklop pritisnite do konca.
  • Motor orodja deluje v prostem teku.

Izklop s stikalom za vklop in izklop z blokado vklopa

 • Spustite stikalo za vklop in izklop.
  • Blokada vklopa se samodejno prestavi v blokirni položaj.

Nega in vzdrževanje

OPOZORILO
Nevarnost poškodb, kadar je nameščena akumulatorska baterija !
 • Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo!
Nega orodja
 • Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
 • Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij
 • Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna.
 • Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 • Preprečite vdor vlage.
Vzdrževanje
 • Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
 • Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
 • Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Transport in skladiščenje akumulatorskih orodij

Transport
  PREVIDNO
  Nenameren vklop med transportom !
 • Izdelke vedno transportirajte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Odstranite akumulatorski bateriji.
 • Akumulatorske baterije nikoli ne prevažajte nezaščitene med drugimi predmeti.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem prevozu najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.
Skladiščenje
  PREVIDNO
  Nenamerna poškodba zaradi poškodovanih akumulatorskih baterij oz. akumulatorskih baterij, iz katerih se izteka tekočina. !
 • Izdelke vedno shranjujte brez nameščene akumulatorske baterije!
 • Orodje in akumulatorske baterije hranite na hladnem in suhem mestu.
 • Akumulatorskih baterij ne puščajte na soncu, na ogrevalnih telesih ali za steklenimi površinami.
 • Orodje in akumulatorske baterije skladiščite izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.
 • Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Motnje pri delovanju

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Akumulatorska baterija se prazni hitreje kot običajno.
Zelo nizka temperatura okolice.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje na sobno temperaturo.
Akumulatorska baterija se pri namestitvi ne zaskoči slišno.
Zaskočni mehanizem na akumulatorski bateriji je umazan.
 • Očistite zaskočni mehanizem in ponovno vstavite akumulatorsko baterijo.
1 LED-dioda utripa.
Orodje ne deluje.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Akumulatorska baterija je prehladna ali prevroča.
 • Pustite, da se akumulatorska baterija počasi segreje ali ohladi na sobno temperaturo.
Vse 4 LED-diode utripajo.
Orodje ne deluje.
Orodje je preobremenjeno.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite. Nato pustite orodje pribl. 30 sekund delovati v prostem teku.
Močno segrevanje kotnega brusilnika ali akumulatorske baterije.
Električna napaka
 • Orodje takoj izključite, odstranite akumulatorsko baterijo in jo opazujte, počakajte, da se ohladi ter se obrnite na servis Hilti .
Orodje nima polne moči.
Kapaciteta vstavljene akumulatorske baterije ne zadostuje.
 • Uporabite akumulatorsko baterijo z zadostno kapaciteto.
Motor je brez funkcije zaviranja.
Akumulatorska baterija je izpraznjena.
 • Zamenjajte akumulatorsko baterijo, izpraznjeno akumulatorsko baterijo pa napolnite.
Orodje je za kratek čas preobremenjeno.
 • Izpustite krmilno stikalo in ga ponovno vključite.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vašo odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Odstranjevanje akumulatorskih baterijZaradi nepravilnega odstranjevanja akumulatorskih baterij lahko pride do ogrožanja zdravja zaradi plinov ali iztekajoče tekočine.
 • Poškodovanih akumulatorskih baterij ne pošiljajte!
 • Priključke pokrijte z neprevodnim materialom, tako da preprečite morebiten kratki stik.
 • Akumulatorske baterije shranjujte zunaj dosega otrok.
 • Akumulatorsko baterijo oddajte v trgovini Hilti Store ali pa se obrnite na pristojno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)

Na spodnjih povezavah najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/r3958236.
Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative
Image alternative